Regulamin sklepu
Z dnia 2 grudnia 2020 roku.

1. Zasady dokonywania zakupów
1 Umowa sprzedaży na odległość zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą GG MUSIC Wojciech Gąsior, z siedzibą w 43-180 Orzesze, ul.Centralna 341, zwaną dalej Sklepem.
2 Klient, na podstawie zamówienia dokonanego zgodnie z procedurą zakupową dostępną na stronie gabigasior.pl kupuje, a Sklep sprzedaje produkty wyszczególnione w zamówieniu.
3 Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje, zawarte w niniejszym Regulaminie.
4 Umowa z Klientem jest zawierana w momencie, kiedy system sklepu internetowego wysyła Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawierające ilości i ceny wszystkich zamówionych produktów (towarów), łączne koszty ponoszone przez Klienta, warunki płatności oraz adres, na który mają zostać wysłane produkty.
5 Klient może zmienić zamówienie lub anulować zamówienie, za pośrednictwem e-maila do momentu wysłania przez sklep zamówionych produktów.
6 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
7 Ceny jednostkowe zamówionych produktów oraz koszty przesyłki obowiązujące w chwili złożenia zamówienia przez Klienta są wiążące dla obu stron umowy i nie mogą zostać zmienione przez sklep po zawarciu umowy.

2. Składanie zamówień
1 Zamówienie może zostać złożone:
◦ za pośrednictwem procedury zakupów w sklepie internetowym
2 Po złożeniu zamówienia poprzez sklep internetowy Klient otrzymuje e-mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Sklep.
3 Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
◦ w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową lub ePrzelewem – w chwili autoryzacji karty lub autoryzacji ePrzelewu przez firmę PayPro SA
◦ w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili otrzymania środków na konto firmy GG MUSIC Wojciech Gąsior
4 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności produktu objętego zamówieniem, Klient jest o tym informowany niezwłocznie.
5 Zamówione produkty Sklep wysyła w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia przyjęcia zamówienia, chyba, że zaznaczono inaczej w informacji przy produkcie.
6 W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia , a także strony mogą się umówić na dłuższy termin realizacji zamówienia.

3. Formy dostawy produktu
1 Forma dostawy produktu oraz forma płatności jest zgodna ze sposobem wybranym przez Klienta w zamówieniu.
2 Produkt zostaje wydany Klientowi w oryginalnym opakowaniu producenta.
3 Przesyłki dostarcza: Poczta Polska, KurJerzy
4. Koszty przesyłki
1 Koszty przesyłki pokrywa Klient.
2 Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon.

5. Formy płatności
1 Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami brutto w złotych polskich (nie zawierają podatku VAT)
2 W naszym Sklepie płatności obsługiwane są przez firmę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, 60-327 ul. Kanclerska 15, KRS 0000347935 .
3 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
◦ kartą płatniczą Visa/Visa Electron i MasterCard/MasterCard Electronic, Maestro
◦ przelewem on-line
◦ przelewem zwykłym
Dane do przelewu: Wojciech Gąsior mBank: 88 1140 2004 0000 3202 4011 1220

6. Przesyłki zagraniczne
1 Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko kartą płatniczą.
2 Paczka przesłana z Polski za granicę może podlegać opłatom importowym i podatkom, nakładanym przez kraj odbiorcy. Wszystkie dodatkowe formalności związane z odebraniem przesyłki z urzędu celnego leżą w gestii kupującego. Nie mamy żadnej kontroli nad wysokością dodatkowych opłat i nie możemy ich przewidzieć – zależą od ustawodawstwa kraju odbiorcy.

7. Prawo odstąpienia od umowy /Zwrot towaru
1 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed zastrzeżonym terminem. Oświadczenie może być złożone przy wykorzystaniu formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do ww. ustawy o prawach konsumenta.
2 Sklep zobowiązuje się niezwłocznie przekazać konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3 Klient niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, zwraca towar w stanie niezmienionym ponad korzystanie z towarów w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów – w przeciwnym razie konsument ponosi względem Sklepu odpowiedzialność za pogorszenie stanu towarów. Klient zwraca towar wraz z paragonem.
4 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Klient nie może zwrócić towaru między innymi w sytuacji, kiedy z dostarczonych płyt CD lub płyt DVD zostało usunięte oryginalne opakowanie (gdy zakupiony towar był kopiowany lub jest zniszczony).
5 Klient ponosi koszt odesłania zwracanego towaru.
6 Sklep zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić wpłaconą przez Klienta kwotę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że strony ustalą inaczej. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep zwraca koszty dostawy towarów tylko do wysokości równej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia towarów.
7 Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

8. Reklamacje
1 Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
2 Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność.
3 Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, ma prawo zgłosić reklamację.
4 Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub e-mailem (patrz: zakładka „Kontakt”).
5 Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon oraz krótki opis, jaka jest przyczyna reklamacji oraz dane adresowe (imię nazwisko, ulica, nr domu, mieszkania, miasto, kod i nr telefonu kontaktowego).
6 Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7 Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
8 Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.
9 Jeżeli Klientem jest podmiot inny niż konsument, wówczas postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy Kodeksu cywilnego, odnoszące się do rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy (towarów) nie będą miały zastosowania.

9. Ochrona danych klienta i świadczenie usług drogą elektroniczną
1 Zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 10 maja 2018r., Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów i do ich wykorzystania wyłącznie w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy.
2 Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną, o których mowa w art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.):
◦ udostępnianie Klientom stron i podstron Sklepu
◦ przesyłanie oferty handlowej Klientom i innym osobom, które wyrażą na to zgodę (newsletter)
3 W celu prawidłowego korzystania przez Klienta ze Sklepu i innych oferowanych przez Sklep Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych:
◦ dostęp do sieci Internet
◦ przeglądarka internetowa z włączoną obsługa plików cookies
◦ aktywne konto e-mail
4 Dostęp do Sklepu lub świadczenie innych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Sklep nie daje gwarancji dostępu do sklepu, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas dostęp do Sklepu może zostać zawieszony lub ograniczony, zwłaszcza w celu przeprowadzenia jego napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.
5 Klientowi nie wolno podejmować działań niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności:
◦ dostarczać treści o charakterze bezprawnym
◦ wpływać na funkcjonowanie Sklepu
◦ naruszać dóbr osobistych innych Klientów, Sklepu, jego pracowników oraz osób trzecich

6 W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności sklepu, Sklep może zapisywać niewielkie pliki (cookies) na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta oraz uzyskiwać do nich dostęp.
7 O stosowaniu cookies oraz o możliwości wyłączenia ich stosowania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Klienta zostaje on powiadomiony przy pierwszym wejściu na stronę Sklepu.
8 Cookies mogą zostać wykorzystane także w celu zapamiętania, czy Klient wyraził zgodę na stosowanie plików cookies.
9 Uznaje się, że utworzenie Konta Klienta lub wyłączenie informacji, o której mowa w ust. 8 stanowi wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie plików cookies. Za wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies uznaje się też skonfigurowanie przez Klienta przeglądarki internetowej w taki sposób, że akceptuje pliki cookies pochodzące ze strony Sklepu.
10 Sposób wyłączenia stosowania cookies w przeglądarce internetowej Klienta zależy od stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących tej procedury, Klient powinien odwiedzić stronę internetową twórcy (producenta) przeglądarki internetowej lub skontaktować się z nimi w inny sposób.
11 Przetwarzane przez Sklep cookies nie zawierają danych osobowych Klientów.
12 Przechowywanie cookies na urządzeniu końcowym Klienta nie powoduje zmian w tym urządzeniu ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym.
13 Na nieprawidłowe świadczenie przez Sklep Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Klient może złożyć reklamację do Sklepu, wysłaną na adres e-mail Sklepu: ggduo.info@gmail.com Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Klient składa reklamację). Sklep rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Klienta nie pozbawia Klienta uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.

10. Postanowienia końcowe
1 Umowa jest zawierana w języku polskim. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
2 Wszelkie materiały zamieszczone na stronach Sklepu stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Sklepowi lub podmiotom trzecim (zwłaszcza producentom i dystrybutorom towarów), które upoważniły Sklep do korzystania z tych materiałów lub też Sklep korzysta z nich na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony Sklepu stanowi naruszenie praca o będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów prawa.
3 W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawartych na jego podstawie umów jest prawo polskie.
4 Wszelkie spory z Klientem niebędącym konsumentem, mogące wyniknąć w związku z realizacją, brakiem realizacji bądź wadliwą realizacją umowy zawartej ze Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sklep.
5 Odpowiedzialność Sklepu w stosunku do Klienta, wynikająca z realizacji, braku realizacji bądź wadliwej realizacji umowy ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności za winę umyślną Sklepu i tylko do rzeczywistej szkody w majątku Klienta.

11. Informacja o przedsiębiorcy
Sklep internetowy gabigasior.pl prowadzony jest przez firmę GG MUSIC Wojciech Gąsior, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrz Miasta Orzesze z dnia 2.12.2020r.
NIP 6351691300 REGON 241382029 z siedzibą w Orzesze 43-180, ul. Centralna 341
Tel. Kom. 502 218 605

12. Bezpieczeństwo
Transakcje opłacane kartami płatniczymi i przelewami on-line autoryzuje PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS 0000347935.
1 Karty płatnicze
System PayPro SA, czuwający nad bezpiecznym dokonaniem zakupów kartą, umożliwia taki sposób prowadzenia autoryzacji, w którym pracownicy sklepu internetowego philadelphiarecords.pl, nie mają dostępu do przesyłanych przez Państwa numerów kart płatniczych. Znane one są tylko bankowi rozliczającemu transakcje.
Nie zachodzi konieczność przechowywania danych dotyczących kart płatniczych w bazie naszego Sklepu, ani na żadnych serwerach internetowych. Pozwala to łatwiej i lepiej je chronić.
2. Przelewy on-line
ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności on-line i zostaje przekierowany do swojego serwisu transakcyjnego banku. Po dokonaniu przelewu, Klient powraca na strony internetowe sklepu.
Blue Media S.A. oferuje swoim Klientom szybkie internetowe przelewy bezpośrednie wyłącznie na podstawie oficjalnej współpracy z bankami, co daje klientom gwarancję jakości świadczonych usług. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą ePrzelewów jest zapewnione przez zastosowanie 128 bitowego protokołu SSL, jak również przez procedury identyfikacji klienta w banku (login, hasło, hasło jednorazowe). Dokonując przelewu on-line, Klient loguje się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku. Informacje o jego profilu posiada tylko i wyłącznie jego bank.